Vymáhání pohledávek


     Advokátní kancelář zajišťuje vymáhání pohledávek nejen pro Brno a okolí, ale taktéž pro celé území České republiky včetně vymáhání pohledávek on-line a to zdarma (viz. níže). Všechny nezbytné kroky k vymáhání pohledávky je možno realizovat on-line, tedy bez Vaší osobní přítomnosti v advokátní kanceláři v Brně. Potřebné podklady (např. smlouvu, uznání dluhu) nám zašlete e-mailem nebo poštou a o nic dalšího se nemusíte starat.

     Vymáhaní pohledávek je realizováno soudní cestou, zásadně bez záloh, naši odměnu za vymáhání pohledávek uhradí Váš dlužník v případě úspěšného vymožení pohledávky advokátem. Pokud advokát u soudního jednání neuspěje, nemá nárok na žádnou odměnu.

     Pokud jde o výši pohledávky, spodní hranice ani horní hranice vymáhání pohledávek není nijak omezena.

     V rámci vymáhání pohledávky naší advokátní kanceláří mohou nastat následující případy:

  • Vašemu dlužníkovi nejprve zasíláme předžalobní advokátní upomínku. Tato upomínka ze strany advokátní kanceláře s upozorněním na možnost soudního vymáhání dluhu má na dlužníka nesrovnatelný vliv ve srovnání s upomínkou zaslanou samotným věřitelem (tedy Vámi). Pokud dlužník uhradí svůj dluh po zaslání upomínky, bude naše odměna činit 10 % z vymožené částky, minimálně pak 500,- Kč, maximálně 5.000,- Kč. Tato odměna Vám bude standartně vyfakturována. V případě, že budete mít zájem následně vymáhat úrok z prodlení, tento úrok Vám naši odměnu ve většině případů pokryje. Odměnu lze při větším množství pohledávek sjednat i jako paušální částku.
    Pokud dlužník nebude svůj dluh hradit ani na základě předžalobní upomínky, je tato předžalobní advokátní upomínka zdarma a věc se přesune k vymáhání pohledávky v soudním řízení popřípadě rozhodčím řízení.

  • V rámci soudního či rozhodčího řízení v němž bude vymáhána Vaše pohledávka Vás advokátní kancelář zastoupí zcela zdarma. Jediné, co je musíte uhradit je soudní poplatek za zahájení řízení o jehož výši Vás budeme předem informovat (jeho výše se řídí zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a ve většině případů činí 5% z dlužné částky, minimálně 1.000,- Kč). Advokát, který zastupuje klienta při vymáhání pohledávky má v případě úspěchu nárok na náklady právního zastoupení dle vyhlášky č. 484/2000 Sb. Tyto přisouzené náklady řízení představují odměnu naší advokátní kanceláře, kterou hradí Váš dlužník. Vy nám tedy nebudete hradit za právní zastoupení v celém řízení o vymáhání pohledávky nic a získáte dlužnou částku, úroky, případnou smluvní pokutu apod.

  • V případě, že na základě rozsudku či rozhodčího nálezu nebude dluh uhrazen, bude Vás naše advokátní kancelář bezplatně zastupovat v exekučním řízení vedeném příslušnými exekutorskými úřady. Naší odměnou budou opět pouze náklady právního zastoupení v exekučním řízení dle vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Partnerské servery O Brně Publikace Advokáti v historickém vývoji