Poskytujeme právní služby zejména v oblastech:


Obchodní závazkové právo

 • sepsání smluv v režimu obchodního zákoníku (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí, směnná smlouva, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky, leasinogvá smlouva, licenční smlouva, inominátní smlouva)
 • připomínkování a kontrola smluv, vypracování jejich dodatků
 • zastupování při jednání s protistranou
 • vymáhání pohledávek, a to soudní i smírnou cestou (pro více informací a ceny klikněte zde - Vymáhání pohledávek)
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků v soudním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení (konkursu), zastupování v insolvenčním (konkursním) řízení
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení v obchodněprávních vztazích, odpovědnost za vady
 • nekalá soutěž

Právo obchodních společností a družstev

 • zakládání obchodních společností (společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, akciová společnost) a družstev a změny v nich (firma, sídlo, předmět podnikání, jednatelé, právní forma atd.) včetně jednání s notářem a zastupování před živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem
 • snížení základního kapitálu, zvýšení základního kapitálu, převod obchodního podílu, zřizování zástavních práv k obchodním podílům, majetkové vypořádání obchodních společností
 • změna právních forem obchodních společností, fúze (sloučení, splynutí), rozdělení, převod jmění na společníka
 • převod (prodej) podniku a nájem podniku
 • rušení a likvidace obchodních společností
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku

Práva k nemovitostem

 • kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, směnná smlouva a smlouva o výstavbě včetně zajištění zápisu do katastru nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů) a jejich vypořádání
 • zřízení věcného břemene (např. věcné břemeno právo doživotního užívání nemovitosti, právo průchodu přes pozemek apod.), předkupního práva a zástavního práva včetně vkladu do katastru nemovitostí a řešení sporů s nimi souvisejících
 • nájemní smlouva a podnájemní smlouva, jejich připomínkování a kontrola, vypracování dodatků
 • prohlášení vlastníka budovy, vymezení bytových jendotek v budově
 • smlouva o převodu vlastnictví jednotky
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • založení a zápis společenství vlastníků jednotek, sepis stanov
 • zajištění znaleckých posudků k ocenění nemovitosti

Rodinné právo

 • zastoupení v rozvodovém řízení (sporný rozvod i tzv. smluvený rozvod) včetně sepsání potřebných dokumentů, komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi rozvedenými manžely, vypořádání společného jmění manželů
 • majetkové vztahy mezi manžely a registrovanými partnery, sepis předmanželské smlouvy, zajištění rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů
 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
 • úprava výše výživného (mezi manžely, rozvedenými manželi, výživné dětí, výživné a úhrada nákladů neprovdané matky, výživné rodičů), vymáhání výživného zdarma, návrhy na snížení a zvýšení výživného
 • osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do péče jiné osoby než rodičů (např. prarodičů)
 • návrhy na popření otcovství
 • žaloba na neplatnost manželství, žaloba na neexistenci manželství

Pracovní právo

 • vypracování pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele
 • vznik, změny a ukončení pracovního poměru (dohoda, okamžité zrušení, výpověď, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou, otázka tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou), neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé
 • konkurenční doložky, kvalifikační dohoda, práce přesčas, pracovní cesta, překážky v práci, odstupné, řešení problematiky pracovních úrazů, nemocí z povolání a náhrady škody, náhrada za ztrátu na výdělku
 • otázky odměňování za práci, mzdový výměr, náhrada mzdy, srážky ze mzdy
 • dohoda o "hmotné odpovědnosti", dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů a dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

Občanské právo

 • sepsání občanskoprávních smluv (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva, směnná smlouva, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí)
 • připomínkování a kontrola smluv, vypracování jejich dodatků
 • zastupování při jednání s protistranou
 • vymáhání pohledávek soudní i smírnou cestou (pro více informací a ceny klikněte zde - Vymáhání pohledávek)
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení (konkursu), zastupování v insolvenčním (konkursním) řízení
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • závazkové právo deliktní (nároky z odpovědnosti za škodu - škoda na majetku, škoda na zdraví, ušlý zisk), bezdůvodné obohacení, odpovědnost za vady
 • spoluvlastnické vztahy (podílové spoluvlastnictví a společné jmění manželů) a vypořádání spoluvlastnictví
 • sepsání závětí, listin o vydědění, posouzení a vymáhání nároků vzniklých z dědického práva, odmítnutí dědictví, ochrana oprávněného dědice
 • věcná břemena (např. věcné břemeno právo doživotního užívání nemovitosti, právo průchodu přes pozemek apod.), zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, předkupní právo, právo zpětné koupě
 • žaloby na ochranu osobnosti, ochrana spotřebitele (problematika odpovědnosti za vady prodané věci)
 • sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost), ústavní stížnosti, stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

Vymáhání pohledávek

 • Ke každé pohledávce vypracujeme právní stanovisko, ve kterém je klient seznámen s právním stavem pohledávky, možnostmi jejího vymáhání a zejména s odhadem úspěšnosti a efektivnosti případného soudního řešení.
 • Především je vždy navázán kontakt s dlužníkem a na základě předžalobních upomínek je usilováno o dosažení plnění bez nutnosti soudního řízení. Dále je směřováno k zajištění pohledávky některým ze zákonných zajišťovacích prostředků za účelem zlepšení postavení klienta v případném soudním sporu.
 • Vymáhání pohledávky soudní cestou nastupuje tehdy, nepodaří-li se dojednat s dlužníkem mimosoudní plnění a zároveň za předpokladu, že je zde vyšší pravděpodobnost úspěchu klienta ve věci.
 • Naše advokátní kancelář zastupuje klienty jak v nalézacím soudním řízení nebo rozhodčím řízení, tak také v navazujícím exekučním řízení. Pohledávky klientů jsou rovněž uplatňovány v řízení insolvenčním a v rámci likvidací.
  (pro více informací a ceny klikněte zde - Vymáhání pohledávek)

Insolvenční právo

 • komplexní právní služby věřitelům (podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, jednání s insolvenčním správcem)
 • právní služby dlužníkům (podání insolvenčního návrhu, podání návrhu na osobní bankrot - oddlužení, odvolání proti rozhodnutí o úpadku, zastupování v celém řízení)
 • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba)

Trestní právo

 • obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností
 • kvalifikované sepsání trestních oznámení, stížností
 • sepsání řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení (odvolání, odpor, dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona), sepsání ústavní stížnosti
 • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou (kaucí), dohledem nebo slibem
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování nároků na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím vůči státu

Dopravní nehody

 • zastupování obviněných z přestupků na úseku dopravy
 • obhajoba obviněných z trestných činů v dopravě a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí
 • zastoupení poškozených v přestupkovém a trestním řízení
 • uplatňení práva na náhradu škody u pojišťovny, v řízení o přestupcích, v trestním nebo civilním řízení

Správní právo

 • vyřízení oprávnění k provozování živností (živnostenských listů) a jejich změn
 • zastoupení klientů v katastrálním řízení (vklady, zápisy a výmazy práv)
 • přestupkové řízení (podání oznámení o přestupku, zastupování obviněného ze spáchání přestupku, zastupování poškozeného v přestupkovém řízení)
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů (správní žaloba, obnova řízení, kasační stížnost)
 • zastupování před správními orgány (sepsání opravných prostředků proti rozhodnutím správních orgánů - odvolání, návrh na přezkum, obnova řízení, rozklad)
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů, kasační stížnost, obnova řízení
 • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, azyl
 • poradenství ve stavebím řízení (stavební povolení)

Soudní a jiná řízení

 • zastupování před všemi soudy v ČR ve věcech civilněprávních i trestněprávních - sepsání žalob, návrhů, dohod, řádných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků v soudním řízení (odvolání, odpor, námitky, dovolání, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost, stížnost pro porušení zákona)
 • zastupování v řízení o dovolání před Nejvyšším soudem ČR
 • zastupování v řízení o ústavní stížnosti před Ústavním soudem
 • zastupování v řízení o stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva
 • zastupování před správními orgány a policejními orgány
 • zastupování před správními soudy - sepsání správní žaloby, opravných prostředků (obnova řízení, kasační stížnost)
 • zastupování v přestupkovém řízení - oznámení o přestupku, opravné prostředky
 • zastupování v exekučním řízení - návrh na nařízení exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení exekuce
 • zastupování při jednání s úřadem práce
 • zastupování v řízení před finančním úřadem
 • zastupování před cizineckou policií
 • zastupování při jednání se správou sociálního zabezpečení
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • zastupování v rozhodčím řízení

Ověřování pravosti podpisu

 • ověřování podpisů na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem

Úschova peněz a listin

 • úschova peněz
 • úschova cenných papírů a listin
 • úschova jiných cenností


Historie advokacie v ČR


     Stručná rekapitulace dějin advokacie v českých zemích se neobejde bez připomenutí nejvýznamnějších etap dějin státu a právave střední Evropě.Středověký stát tu sehrál důležitou roli jak na poli politickém a kulturním, tak v oblasti tvorby a aplikace práva. Nelze přehlédnout, že v roce 1348 byla v Praze založena nejstarší středoevropská universita včetně právnické fakulty, že na dvoře českých panovníků působili významní čeští i zahraniční právníci (např. Gozzo z Orvietta, Antonio Marini z Grenoblu atp.) a že domácí zemské, městské a horní právo bylo na srovnatelné úrovni s dobovým právem v sousední Svaté říši římské. V právních památkách české provenience se tak zákonitě setkáváme s předchůdci advokátů - řečníky. Prvá zmínka o snaze organizovat advokacii a dokonce zavést numerus clausus je vázána ke sněmovnímu usnesení z roku 1615. Otázky tarifální resp. odměny byly řešeny pochopitelně již dříve, obdobně jako i v tehdejší Francii bylo např. často zakazováno podílnictví na předmětu rozepře.

     Formální úpravu advokacie však přináší podrobněji až pobělohorské Obnovené zřízení zemské platné v Čechách od roku 1627 a na Moravě od roku 1628 a jeho novelizace zvaná Deklaratoria z let 1650-1652. Od 17. století tak bylo známo povinné zastoupení advokátem, stanoveny podmínky přístupu k povolání a dána disciplinární pravomoc soudu nad advokáty. Přísežným advokátem se mohl stát napříště pouze graduovaný právník.

     Tendence vytvořit ze svobodného povolání úřad pokračovala v 18. století. "Tato tendence nenabyla však v českých zemích takové intensity, aby vedla k celkové a systematické úpravě advokátského povolání, jak tomu bylo v zemích rakouských, nýbrž projevuje se ve sporadické a kazuistické úpravě jednotlivých otázek toho kterého času vzniklých." V této podobě fungovala advokacie do roku 1848.

     Významným pražským právníkem, který vykonával advokacii před - pro habsburské soustátí zlomovým rokem 1848 - i po něm, byl děkan právnické fakulty, právní poradce Beethovenův, Johann Nepomuk Kaňka. V rekonstruovaném barokním paláci na pražské Národní třídě 16, který Kaňkova vdova odkázala advokacii, dnes sídlí Česká advokátní komora.

     Rok 1848 otevřel cestu habsburské monarchie k budování moderního státu. I když již v roce 1850 byl ústavní vývoj na téměř desetiletí přerušen Bachovským absolutismem, prozatímní advokátní řád z roku 1849 nepozbyl platnosti.

     Advokacie v českých zemích v letech 1848-1918 měla - pokud jde o právní úpravu - shodné osudy jako advokacie v celém Předlitavsku.

     Důležitým mezerníkem bylo v tomto období nepochybně přijetí nového Advokátního řádu v roce 1868. Advokacie byla tímto právním předpisem koncipována jako svobodné a nezávislé povolání, byl odstraněn numerus clausus, byly zřízeny samosprávné advokátní komory, mj. s disciplinární pravomocí v první instanci. V lednu 1869, kdy advokátní řád vstoupil v účinnost, bylo v Praze pouhých 66 advokátů, jejich počet začal obratem rychle vzrůstat.

     Šedesátá léta 19. století byla počátkem emancipace českého jazyka při aplikaci práva a výkonu právnického povolání. V roce1861 vyšlo prvé číslo českého časopisu "Právník", o tři roky později byla k pěstování věd státních a právních založena Jednota právnická v Praze. Završením tohoto procesu bylo rozdělení Karlo-Ferdinandovy university v Praze na českou a německou část v roce 1882, a tedy i otevření české právnické fakulty.

     Vedle německy praktikujících advokátů se stále více prosazovali jejich čeští kolegové. Koncem století nastupující česká generace založila Spolek českých advokátů a začala vydávat český ryze advokátský časopis "Časopis českých advokátů" přejmenovaný následně na "Právnické rozhledy".

     Do začátku 1. světové války se advokátní organizace stabilizovala, advokáti se standardně uplatňovali ve všech sférách života společnosti. K významným advokátům, kteří v advokacii působili převážně v období do roku 1914, patřili např. dlouholetý president pražské advokátní komory Josef Tragy, pražští primátoři Antonín Strobach, Tomáš Černý, Jan Podlipný, Jindřich Šolc, spisovatel Svatopluk Čech, mecenáš umění Leopold Katz a řada dalších.

     Po intermezzu 1. světové války nastala vznikem Československé republiky dvacetiletá etapa, v níž nový stát v podstatě navázal na vyzkoušenou právní úpravu rakouskou. Zákonodárství bylo ostatně zaměřeno spíše na unifikaci práva československého - neboť na Slovensku platilo právo uhlerské - než na rozsáhlejší rekodifikační práce.

     Advokáti se valnou měrou podíleli již na vzniku samostatného státu, mnozí z nich se v prvé republice zapojili do politického dění. Jména advokátů nalezneme mezi poslanci, senátory a ministry.

     Z advokátů - politiků stojí v popředí nepochybně první ministr financí Alois Rašín, mnoholetý ministr spravedlnosti Ivan Dérer, sociálně-demokratičtí ministři Lev Winter a Alfréd Meissner, poradce a přítel T.G.Masaryka Václav Bouček, prvorepublikový diplomat a posléze prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Eduard Koerner aj.

     Teprve rok 1918 otevřel právnické fakulty - v novém státě byly zřízeny též v Brně a Bratislavě ženám. První česká doktorka práv Anděla Kozáková-Jírová dala přednost notářství, prvou advokátkou se stala její vrstevnice Matylda Mocová-Wíchová.

     Na konci prvé republiky v roce 1938 měla moderní advokacie v českých zemích již svoji vybudovanou tradici, nesenou v podstatě třetí až čtvrtou generací. Úspěšné advokátní kanceláře byly najednou rodinnými podniky. Ne náhodou se pražská advokátní komora od počátku 30. let zabývala myšlenkou zpracování dějin advokacie. Jejich stručný nástin stihl Evžen Tarabrin dotáhnout pouze do konci 18. století. Pak přišla 2. světová válka.

     Události, jež následovaly, tj. zprvu okupace a Protektorát Čechy a Morava a po krátkém nadechnutí po osvobození únorový puč v roce 1948, se nechvalně odrazily ve všech sférách právnictví, včetně advokacie. V období všeobecného úpadku byly určeny i cesty, jimiž se měla ubírat advokacie.

     Advokacie, zdecimovaná již v letech 1939-1945, prošla po roce 1948 dalšími zásahy. Soukromé praxe zanikly, režimu nepohodlní advokáti byli zbaveni svých oprávnění; ti, kteří se nechtěli s dobovým marazmem smířit, se vystavovali riziku osobních problémů či byli odsouvání do ústraní. Přes zostřený státní dohled se v rámci advokátních poraden předávaly tradice a zvyklosti z dob, kdy advokacie byla svobodnou.

     Rok 1989 přinesl návrat k osvědčeným hodnotám nejen v advokacii. I tentokrát advokáti participovali při pozitivních změnách. Pražská advokátka Dagmar Burešová se stala prvou polistopadovou ministryní spravedlnosti; Otakar Motejl se stal předsedou Nejvyššího soudu ČR; v okruhu advokátů soustředěném kolem Karla Čermáka byl připraven text zákona o advokacii, navazujícího na rakouskou, resp. prvorepublikovou právní úpravu advokacie. Zákon č. 128/1990 Sb. vstoupil v účinnost 1.7.1990. Otevření advokacie přivedlo do jejích řad mnoho právníků, kteří po advokátském povolání v minulosti mohli jen toužit.

     Léta 1990-1996 proběhla ve znamení dvojkolejnosti. Vedle advokátů působili na poli svobodných právnických povolání také komerční právníci orientovaní v podstatě na obchodní právo a zastupování podnikatelských subjektů.

     Za definitivní tečku dějin advokacie lze pak považovat zákon č. 85/1996 upravující výkon advokacie v mezích evropského standardu. Na zákon navazují stavovské předpisy, včetně etického kodexu. Dílčí novelou zákona č. 85/1996 Sb. se stal zákon č. 210/1999 Sb.

zdroj: www.cak.cz, http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=38

Klíčová slova

     Napsat smlouvu, pracovní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu nemovitostí, smlouva o postoupení pohledávky. Trestní oznámení, oznámení trestného činu, výslech svědka, podání vysvětlení, trestný čin, závěrečná řeč, obhajoba v trestním řízení, právo na advokáta, trest odnětí svobody, peněžitý trest. Zahlazení odsouzení, vazba, stížnost proti vazbě, prominutí trestu, podmínečné odsouzení, nepodmíněné odsouzení, prodmínečné upuštění od potrestání, podmínečné propuštění, propuštění z vazby. Stížnost, odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, nový trestní zákon, krádež, loupež, neplacení výživného, podvod, úvěrový podvod, zpronevěra, ústavní léčba, zadržovací detence, alternativní trest. Zadržení, cela předběžného zadržení, zatčení, obhájce, obhajoba, důkaz, důkazní prostředek, milost, úsavní stížnost, odsouzení, odsouzen, právní moc, poškozený, poškozená, náhrada škody, zločinné spolčení, mladistvý, přitěžující okolnost, polehčující okolnost, rozrušení, pod vlivem, opilství. Dozor, dohled, amnestie, milost, recidiva, recidivista, další trest, souhrnný trest, úhrnný trest, věznice, policie, státní zástupce, soud, obviněný, podezřelý, odsouzený, odsouzen, obžalovaný, obžaloba, návrh na potrestání, zkrácené přípravné řízení. Úmysl, nedbalost, trestný čin, odsouzení, upuštění od potrestání, propuštění z vazby, usnesení, stížnost proti usnesení o vazbě, prpadnutí věci. Propadnutí majetku, vyhoštění, zákaz pobytu, zanedbání povinné výživy, maření výkonu úředního rozhodnutí, probační, mediační, výkon trestu, trest odnětí svobody, poslední slovo, zavinění. Přestupek, projednání přestupku, přestupek v dopravě, přestupek proti majetku, správní orgán, pokuta, bloková pokuta, osoba blízká, výmluva na osobu blízkou.

     Rozvod manželství, manželé, manželství rozvod, nesporný rozvod, smluvený rozvod, žádost o rozvod, advokát brno rozvod, výživné, výživné rozvedeného manžela, sňatek, registrované partnerství, svěření dítěte do výchovy, pěstounská péče, pěstounství, osvojení, zrušitelné osvojení. Nezrušitelné osvojení, dlužné výživné, určení otcovství, ústavní výchova, výchovná opatření, soudní poplatek, matrika, registrované partnerství, svědek, občanský sňatek, církevní sňatek. Snoubenec, osvědčení, neplatné manželství, nulitní manželství, neexistující manželství, neexistence manželství, matriční úřad, příjmení, plná moc, odvolání plné moci, zástupce snoubence, ženatý, vdaná, nezletilý. Manželství nezletilého, způsobilost k právním úkonům, výhružka, omyl, donucení, zánik manželství, rozvrácené manželství, návrh an rozvod, vypořádání majetku, společné jmění manželů, bydlení, vyživovací povinnost, rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí, po rozvodu, nezletilé děti, svěření dítěte. Společná výchova, střídavá vchova, dohoda rodičů, dohoda o styku s dítětem, příbuzní, poměry v rodině, brání ve styku s dítětem, bránění ve styku s dítětem, péče o dítě, správa jmění dítěte, správa majetku dítěte, opatrovník, poručník, spociálně právní ochrana, dohled soudu, příjmení dítěte, napomenutí, dohled nad nezletilým, pozastavení rodičovské zodpovědnosti, omezení rodičovské zodpovědnosti, zbavení rodičovské zodpovědnosti. Rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost, pěstounská péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, předadopční péče,souhlasné prohlášení, určení odcovství, popřít otcovství, popření otcovství, nejvyšší státní zástupce, osvojenec, osvojitel, úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Souhlas manžela, zákonný zástupce, žádný zájem, zájem o dítě, souhlas s osvojením, souhlas rodiče s osvojením, adopce, opětovné osvojení, poručník, střet zájmů, vyživovací povinnost. Neprovdaná matka, slušná výživa, přiměřená výživa, příspěvek na výživu, úhrada nákladů, splátky, promlčení, zpětně, rozhodnutí soudu, rozsudek, změna poměrů, ochranná výchova, příjem.

     Občanské soudní řízení, žaloba, návrh na zahájení řízení, žalobce, žalovaný, právní zástupce, návrh na vydání platebního rozkazu, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, směnka, remitent, směnečník, výstavce, rubopis, indosace. Aval, ručitel, splatnost, úrok, směnečný peníz, námitky, odpor, odvolání, dovolání, důkaz, žalobce, žalovaný, náklady řízení, domicil, rozhodce, rozhodčí doložka, rozhodčí řízení, pravomoc, příslušnost, vyloučení soudce, podjatý, podjatost, zastoupení, plná moc, účastník řízení, vedlejší účastník. Předvolání, rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, výzva, podání, stejnopis, předvedení, senát, dostavit se, nedostavil, doručeno, nebylo doručeno, doručování, doručenka, exekuce, exekutor, náklady exekuce, notář, patentový zástupce, vyvěšení, úřední deska, lhůta, prominutí lhůty, vykázání. Pořádkové opatření, předběžné opatření, smír, smírčí řízení, návrh na předběžné opatření, odevzdat dítě, závazné, výrok, zamítnut, žaloba na náhradu škody, žaloba o náhradu škody, zajištění důkazu, duševní vlastnictví, zahájeno řízení, zahájení řízení, podmínka řízení, překážka, spojení věcí. Jednání, odměna advokáta, odůvodnění, opravný prostředek, soudní komisař, umoření, úschova, umoření listiny, prohlášení za mrtvého, povolení uzavřít manželství, propuštění, zajištění, opravný prostředek, opravné prostředky, řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky, prodej zástavy. Odvolací soud, přerušení řízení, zastavení řízení, právní nástupnictví, doplnění podání, náležitosti odvolání, doplnění odvolání, vzdání se odvolání, vzetí odvolání zpět, zpětvzetí odvolání, zrušení rozhodnutí, zamítnutí odvolání, odmítnutí odvolání, změna rozhodnutí, potvrzení rozhodnutí. Žaloba na obnovu řízení, obnova řízení, žaloba pro zmatečnost, podání žaloby, povolení obnovy, náležitosti dovolání, doplnění dovolání, vzdání se dovolání, vzetí dovolání zpět, zpětvzetí dovolání, zamítnutí dovolání, odmítnutí dovolání, přípustné, nepřípustné, podání odvolání. Podání dovolání, podání žaloby, podání návrhu, podání návrhu na obnovu, prohlášení o majetku, výkon rozhodnutí, způsoby výkonu rozhodnutí, způsoby exekuce, zastavení výkonu rozhodnutí, zastavení exekuce, přerušení výkonu rozhodnutí, přerušení exekuce, náklady výkonu rozhodnutí, náklady exekuce. Srážky ze mzdy, odklad exekuce, odklad výkonu rozhodnutí, prominutí exekuce, plátce mzdy, přikázání pohledávky, prodej movitosti, prodej nemovitosti, nepodléhá výkonu rozhodnutí, podléhá výkonu rozhodnutí, nepodléhá exekuci, podléhá exekuci, dražební vyhláška, soudcovské zástavní právo. Prodej podniku, nařízení exekuce, nařízení výkonu rozhodnutí, exekuční příkaz, správce podniku, dražební vyhláška, dohled soudu, cena podniku, cena, dražební jendání, rozvrh, vydražení, přechod práv, převod práv, vyklizení. Bytová náhrada, přístřeší, odebrání společné věci, odebrání věci, rozdělení společné věci, rozdělení věci, provedení prací. Dědictví, dědění, příbuzní, závěť, vydědění, zrušení závěti, holografní, alografní, dědické skupiny, dědická skupina, manžel, rodiče, děti, příbuzní v řadě přímé, sourozenci, osoby spolužijící, dědické řízení. Vydědit, vydědění, započtení, dědický podíl, podíl, podíly, oprávněný dědic, opomenutý dědic, obnova dědického řízení, vydání dědictví, podpis, podpisy, ověření podpisu, ověřené podpisy.

     Ručení, ručitel, zástava, zastavit, zástavní právo, zaržovací právo, věcné břemeno, břemeno, doživotní užívání, průchod, cesta, smluvní pokuta, uznání dluhu, započtení, jistota, podzástavní právo, zánik závazku, změna závazku, změna věřitele, změna dlužníka, dluh, pohledávka, plnění, závazek, vznik závazku, prekluze, promlčení, uplynutí doby. Lhůta, nepromlčují, smlouva, zápis, výmaz, katastr nemovitostí, vklad, poznámka, záznam, ploma, doba plnění, místo plnění, čas plnění, splatný, splatnost, úrok, úroky z prodlení, úrok z prodlení, prodlení, nezaplatil, neplatí, po splatnosti, u dlužníka, u věřitele, rozhodnutí, usnesení, rozsudek, licitátor. Veřejná dražba, přírůstek, nález, opuštění, sousedská práva, uplynutí doby, prodej, koupě, prominutí dluhu, odpuštění dluhu, nemožnost plnění, nemožné plnění, nemožnost plnit, pohledávka neexistuje, dluh neexistuje, vlastnictví, věcné právo, věc cizí, vznik vlastnictví, vlastnické právo, zaručit se. Spoluvlastnictví, spoluvlastnický podíl, rozdělení věci, přikázání věci, náhrada, podíl, velikost podílu, velikost podílů, společné jmění manželů, zánik společného jmění manželů, zúžení společného jmění manželů, rozšíření společného jmění manželů, vznik společného jmění manželů, zrušení společného jmění manželů. Rozhodování, běžné rozhodování, souhlas druhého manžela, vypořádání, vypořádání společného jmění manželů, po rozvodu, připadne tomu, osobní potřebu, zájem dítěte, transformace, dar, dědění, zdědil, restituce, výlučné vlastnictví, společné závazky, zavazuje, společné dluhy. SJM, zúžení SJM, rozšíření SJM, podílové spoluvlastnictví, bezpodílové spoluvlastnictví, stejné podíly, hlasovací právo. Škoda, náhrada škody, škoda na věci odložené, výše škody, ušlý zisk, skutečná škoda, vymáhat, provoz, bezdůvodné obohacení, plnění bez právního důvodu, neplatná smlouva, plnění za jiného, placení za jiného, promlčecí doba, vydat, obohatil, stát.

     Kupní smlouva, kupující, prodávající, darovací smlouva, dárce, obdarovaný, kupní cena, vrácení daru, předkupní právo, zpětná koupě, vady, odpovědnost za vady, záruka, záruční doba, vrácení, oprava, odstranitelná vada. Neodstranitelná vada, nájemní smlouva, nájem, podnájem, nájemce, pronajímatel, podnájemník, nájemné, byt, nebytový prostor, řádně, ohlásit, hlásit. Sleva, snížení ceny, snížení nájmu, zvýšení nájmu, snížení nájemného, zvýšení nájemného, cestovní smlouva, ubytování, úschova, důchod, sázka, hra, schovatel, vedlejší ujednání, předmět koupě, předmět prodeje. Zápis společnosti do obchodního rejstříku, založení společnosti, založení sro, založení s.r.o., založit společnost, založit sro, založit s.r.o., obchodněprávní smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo. Advokát Brno, právní služby Brno, právní pomoc Brno, komerční právník Brno, advokátní kancelář Brno,rychlost a profesionalita za přijatelné ceny, efektivnost při vymáhání pohledávek.

Partnerské servery O Brně Publikace Advokáti v historickém vývoji