Rozvod manželství


    Rozvod manželství je nepříjemnou záležitostí. Cílem naší advokátní kanceláře proto je pomoci našim klientům tento krok zvládnout rychle a bez zbytečných komplikací.
    Naše advokátní kancelář nabízí zkušenosti získané absolvováním celé řady mnohdy velmi složitých rozvodů manželství a je tak schopna se vypořádat s celou řadou problémů, které Vás mohou při rozvodu manželství potkat. V případě zastoupení naší advokátní kanceláří při rozvodu manželství je náš klient zpravidla ušetřen soudních jednání, které pro něho mohou být často velmi traumatizující.
    Pro případ rozvodu máte na výběr mezi rozvodem dohodou (tzv. nesporný rozvod manželství) a klasickým rozvodem (tzv. sporný rozvod manželství). Kvalitní rozvodový právník (rozvodová právnička, rozvodový advokát, rozvodová advokátka) Vám nejprve poradí, jaký druh rozvodu je pro vás nejvhodnější.
    Následně pro Vás sepíšeme žalobu o rozvod manželství.
    Dále Vám rozvodový právník vysvětlí Vám, podle jakého klíče se dělí společné jmění manželů po rozvodu a jakým způsobem je řešena otázka bydlení po rozvodu.
    Pomůžeme Vám zvolit nejvhodnější formu o nezletilé děti po rozvodu.
    Vyřešíme za Vás otázku stanovení vyživovací povinnosti k dětem a popř. k rozvedenému manželu, objasníme Vám způsob, jakým je stanovována výše výživného, jakým postupem můžete dosáhnout zvýšení výživného nebo naopak jeho snížení. O stanovení, snížení nebo zvýšení výživného můžeme usilovat u zletilých i nezletilých dětí i na dobu 3 let zpětně.
    V případě neplnění vyživovací povinnosti po rozvodu manželství Vás bez nároku na odměnu z Vaší strany zastoupíme v exekučním řízení.

Sporný rozvod manželství


    Obecně platí, že manželství může být soudem rozvedeno, a to na návrh některého z manželů pokud je prokázáno, že manželství je natolik rozvrácené, že nelze očekávat obnovení manželského soužití (§ 24 zákona o rodině).
    Sporný rozvod manželství s sebou tedy přináší povinnost soudu dokazováním zjišťovat příčiny a míru rozvrácení manželství.
    Po sporném rozvodu je rovněž nutné vypořádat majetek, který byl součástí společného jmění manželů nabytého za trvání manželství. Tento majetek se vypořádává buď dohodou, a pokud nelze dohody dosáhnout, vypořádává ho na návrh některého z rozvedených manželů soud.
    Návrhu na rozvod manželství, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.
    Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky zákona.
    V rámci konzultace v naší advokátní kanceláři před podáním návrhu na rozvod nejprve s klientem probereme, zda by k této situaci v jeho případě mohlo dojít a jakým způsobem jí lze zabránit.

Nesporný rozvod manželství


    Nesporný /smluvený/ rozvod manželství (§ 24a zákona o rodině) přináší tu výhodu, že soud se příčinami rozvratu manželství blíže nezabývá a manželství rozvede na základě předložených podkladů a to:
1. Písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy obou manželů, která upravuje:
     - vypořádání majetku manželů na dobu po rozvodu (vypořádání SJM)
     - práva a povinnosti společného bydlení na dobu po rozvodu
     - vyživovací povinnost mezi manžely na dobu po rozvodu
2. Pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu o tom, jakým způsobem bude upravena výchova a výživa nezletilých dětí na dobu po rozvodu, kterému z manželů bude nezletilé dítě svěřeno po rozvodu do péče, výše výživného apod.
    I přes to, že jde o formu rozvodu, který je primárně založen na vzájemném konsensu rozvádějících se manželů, jedná se o tzv. sporné řízení, kde manželé vystupují v pozici žalobce (ten kdo žalobu o rozvod podává) a žalovaného (ten, vůči němuž žaloba o rozvod směřuje).

Výchova a výživa společných nezletilých dětí


    Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno po rozvodu do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.
    Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě po rozvodu do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.
    Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.
    Naše advokátní kancelář zpracovává v souladu s požadavky klientů smlouvu rozvádějících se manželů o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti i dohodu o styku s dítětem po rozvodu včetně zajištění úředního ověření podpisů.

Partnerské servery O Brně Publikace Advokáti v historickém vývoji