Odměna advokátní kanceláře


     Odměna za právní službu je určována ve většině případů dohodou jako smluvní odměna mezi advokátkou a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby.

     Není-li mezi advokátkou a klientem sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

     Dohodou může být odměna stanovena jako: časová, úkonová, paušální, podílová či právní zastoupení zdarma.

  • Smluvní odměna časová je hrazena podle počtu hodin právní služby. Je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokátka potřebuje k vykonání dané právní služby. Hodinová sazba se obecně pohybuje dle obtížnosti od 1.000,- Kč/hod. Při časově nenáročných poradách lze sazbu hodinové odměny poměrně snížit.

  • Smluvní odměna úkonová je odměna stanovená pevnou sazbou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Cena za jeden úkon je v tomto případě stanovena dohodou od 1.000,- Kč/1 úkon. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v ust. § 11 advokátního tarifu a je dále uvedeno ve smlouvě mezi advokátkou a klientem (např. příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu, účast na soudním jednání, atd.)

  • Smluvní odměna paušální je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení. Pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb (firmy, společnosti, živnostníci, družstva, majitelé nemovitostí, realitní kanceláře) je nabízena možnost hradit právní služby paušální pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.

  • Smluvní odměna podílová je dohodou stran stanovena jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

  • Právní zastoupení zdarma je možno poskytnout při vymáhání pohledávek včetně pohledávek na výživném, protože v případě úspěchu klienta nese náklady řízení dlužník. Klient v tomto případě hradí pouze soudní poplatek a hotové výdaje (v případě úspěšného řízení dostane klient to co uhradil zpět od dlužníka).
    (pro více informací a ceny klikněte zde - Vymáhání pohledávek)

     Při určování výše odměny advokátka zohledňuje vedle časové a obsahové náročnosti věci i finanční možnosti klienta. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.

     Klientovi je umožněno si vždy vybrat tu sazbu, která je pro nějvýhodnější, eventuálně po dohodě změnit již vybraný způsob účtování právních služeb.

Partnerské servery O Brně Publikace Advokáti v historickém vývoji